سیستم های هشدار دهنده

انواعی از سیستم های هشدار دهنده در دسترس می باشند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این سیستم ها اصولا برای اعلام حریق به کار می روند. پایه‌ای‌ترین نوع سیستم‌های هشدار دهنده، سیستم موضعی، دستی می باشد. این سیستم به فعال سازی دستی فردی در تاسیسات نیاز دارند. (معمولاً از طریق شستی).

پس از فعال‌شدن دستی این وسایل، این سیستم، وسایل هشدار دهنده صوتی (نظیر زنگ، آژیر اعلام حریق و…) یا تصویری را فعال می کند. و به ساکنین هشدار می دهد کا لازم است ساختمان از حضور افراد تخلیه شود. این هشدار به تاسیسات بیرونی ارتباط داده نمی شود. و هشداری را برای آگاه‌سازی سازمان آتش‌نشانی فراهم نمی‌آورد.

آژیر اعلام حریق / رایان اطفاء

سطح حفاظتی بعدی، سیستم خودکار می باشد. سیستم آشکار ساز خودکار، وسایلی را در سیستم هشدار فراهم می‌آورد. (نظیر آشکارسازهای گرما و دود) که حضور حریق را شناسایی و هشدار را فعال می نمایند. آشکارسازی ترکیبی گرما و دود می‌تواند به عنوان یک هشدار محل تنظیم شود. که در آن وسیله هشدار دهنده صوتی یا تصویری در تاسیسات بدون نیاز به فعالسازی دستی، فعال می‌شوند.

پنل اعلام حریق / رایان اطفاء
آشکارسازها ممکن است به سیستم های اطفاء ارتباط داده شوند. آشکارساز فعال شونده با گرما (HAD) (Heat Actuated Detector) آشکارساز گرمایی با سیستم پنوماتیک است. در یک سیستم محدود به افزایش دما، فشار هوا افزایش می‌یابد. این نوع سیستم مثالی از مفهوم آشکارساز حرارتی متغیر (آشکارسازی که با افزایش دما به بیش از محدوده دمایی آن فعال می‌شود) می‌باشد.

دمای ثابت فعال سازی برای این سیستم وجود ندارد و این سیستم افزایش گرما را شناسایی کرده. و فعال می‌شود. اگر افزایش گرما به آرامی رخ دهد. (نظیر گرمای تدریجی طی روز) این سیستم فعال نخواهد شد.

دتکتور حرارت یا دود / رایان اطفاء
هنگامی که این آشکارسازها برای فعال سازی سیستم به کار برده شوند، ترکیبی از آنها ممکن است پشت سر هم نصب گردند تا خطای سیستم کاهش یابد.

آشکارسازهای شعله ای نیز ممکن است استفاده شود. آشکارساز دودی و گرمایی که سیستم برای شناسایی وضعیت حریق به فعال شدن هر دو آشکارساز نیاز دارد. فعال شدن هر دو آشکارساز به منظور پیشگیری از فعال شدن اشتباه سیستم، طراحی شده است.

دتکتور دود یا حرارت / رایان اطفاء
سطح بعدی هشداردهی، سیستم ایستگاه مرکزی است. این سیستم اجزای سیستم های هشدار بالا را ترکیب و به نقطه مرکزی سایت اطلاع‌رسانی می‌کند. این تمهید در جایی استفاده می‌شوند. که نگهبان تمام وقت وجود داشته باشد. و سیگنال هشدار به محل حضور نگهبان صادر می‌شود.

این سیستم، هشداری برای تخلیه افراد فراهم می‌آورد و اطمینان می‌دهد. که هر فردی در تاسیسات متوجه شده است. نگهبان حراست، آتش‌نشانی را مطلع می کند. تا سایر منابع داخلی کنترل شرایط اضطراری را فعال کند. این نوع سیستم اغلب به پانل اعلام کننده مجهز می شود.

شستی اعلام حریق / رایان اطفاء
سطح بعدی، هشدار از طریق ایستگاهی در دوردست می باشد. در این مورد، سیستم هشداردهنده به ایستگاه پایشگری در خارج از تاسیسات ارتباط یافته است. در تاسیسات بسیاری، این محل عموماً خود ایستگاه آتش نشانی است.

هنگامی که وجود حریق توسط آشکارساز تشخیص داده شد. یا زمانی که ایستگاه دارای شستی فعال شد، اعلان فوراً به تاسیسات بیرون شرکت که دریافت کننده‌ی هشدار هستند ارسال می‌شود. و اقدام مناسبی در پیش گرفته می‌شود. زمانی که سیگنال توسط سازمان آتش نشانی دریافت شد. سازمان آتش نشانی تجهیزات و کارکنان متناسب با آن وضعیت را ارسال می‌کند.

جهت مشاوره و یا خرید با شماره 02133704125 –     02133437426  تماس بگیرید.