مقررات مربوط به خاموش کننده ها

متداولترین مقررات مورد استفاده، استاندارد NFPA10 (استاندارد خاموش کننده های قابل حمل) می باشد.
رایان اطفاء کپسول آتش نشانی

اداره ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OSHA) خاموش کننده های قابل حمل (کپسول آتش نشانی قابل حمل) در تأسیسات را الزام نمی‌کند. هدف OSHA، حفاظت از افراد است نه اموال. اگر خاموش کننده وجود داشته باشد، مقررات OSHA موضوعاتی در خصوص جایگذاری، بازرسی، نگهداری و آزمایش کردن آنها را بیان می دارد. اگر خط مشی سازمان استفاده از خاموش کننده توسط کارکنان را اجازه داده است، این مقررات آموزش کارکنان را نیز الزام می نماید. الزامات NFPA10 به عنوان مبنا جهت مقررات اولیه OSHA استفاده شده است.

رایان اطفاء مقررات خاموش کننده آتش نشانی

در ضمن برنامه بیمه‌ایی تأسیسات خاص نیز ممکن است الزاماتی را در ارتباط با تعداد، نوع و جایگذاری خاموش کننده های قابل حمل تحمیل کند. علاوه بر این، مراجع محلی و ایالتی ممکن است مقرراتی در این موارد داشته باشد.

جهت مشاوره و خرید با شماره 02144288682 تماس بگیرید.

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star