انواع تجهیزات آتش نشانی

تجهیزات آتش نشانی به سه دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند.

تجهیزات اطفاء حریق
به تجهیزاتی مثل کپسول آتش نشانی و اسپرینکلر و ... که برای خاموش کردن و اطفاء حریق به کار می روند گویند.
تجهیزات اعلام حریق
به تجهیزاتی مثل سیستم اعلام حریق در این دسته قرار می گیرند که برای اعلام و هشدار حریق به وجود آمده به کار می رود.
تجـهـیـزات ایــــمنــی
به تجهیزاتی مثل درب ضد حریق، علائم ایمنی و ... که برای مقابله با خطرات از آسیب دیدن فرد استفاده می شود را گویند.
Summary